Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Intézményünk:
 • Kőszeg az ország nyugati határ szélén az Alpok dombokká szelídülő keleti lábánál fekszik.
 • A több mint ötszáz éves városban helyezkedik el intézményünk három tagóvodája (Székhelyóvoda, Felsővárosi, Újvárosi) és a Kincses sziget Bölcsőde.
 • Négy tagóvoda Kőszeg 8-10 km-es vonzáskörzetében: Kőszegfalván, Velemben, Horvátzsidányban és Peresznyén található.
 • 2022.szeptember 1-től intézményegységünk lett a horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde.
Célunk:
 • A tagintézményeinkkel úgy kapcsolódjunk össze, hogy közben mindegyikünk megőrizhesse sajátosságait, s eddig kialakult hagyományait.
 • Kőszeg és környékét ölelő hegyvidék gazdag természeti és történelmi értékei, adottságai kiváló lehetőséget teremtenek a lokálpatriotizmus megerősítésében.
 • Kőszeg – „egy ékszerdoboz” – mondják az idelátogatók. A szebbnél-szebb műemléképületek, köztéri szobrok, a Vár a maga varázsával; a környező kis falvak emlékhelyei csodálatos látnivalót, értéket nyújtanak, mind az idelátogatóknak, mind az itt élőknek.
 • A várost ölelő hegyvidék gazdag természeti adottságai nagyszerű lehetőséget kínálnak a pihenni vágyóknak, a kirándulóknak, a természet szépségében gyönyörködőknek. A szelídgesztenye-erdők, a szőlőültetvények, a gyümölcsöskertek sok elfoglaltságot és kikapcsolódást nyújtanak az itt élő embereknek. Őseinktől átvettük a múltat idéző kincsek óvását, védelmét, és ezt szeretnénk átadni az utókor számára is.
 • A hátrányosan változó, rohanó életmód miatt a családok egyre kevesebb időt tudnak a természeti és társadalmi értékeink felfedezésével, megismerésével tölteni. Ezért nevelőmunkánk megtervezésében a kulturális, építészeti, helytörténeti értékeink, valamint a hegyek, erdők közelsége által nyújtott lehetőségek minél szélesebb körű kihasználására törekszünk. A szerzett tapasztalatokat igyekszünk a gyerekek mindennapi életébe beépíteni. Ezáltal alakulhat esztétikai érzékük, a szépre és a jóra való fogékonyságuk.
 • Az esztétikusan kialakított óvodai környezet, a magára mindig igényes óvodapedagógus, óvodai dolgozó jó példa a gyermekek számára, a közös gyermeknevelés partnerkapcsolatok lehetőségeit hordozza.
 • A mi feladatunk, hogy ez a kapcsolat minél mélyebb, eredményesebb, gyümölcsözőbb legyen a gyermekek érdekében.
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde

Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde
vezetői, elérhetőségek

Kövesdi Gáborné

főigazgató
Meseváros Központi Óvoda (székhely)
kozpontiovi@microweb.hu +36 94 360 199 +36/30-903 7944 9730 Kőszeg, Várkör 42. www.koszegmesevarosovoda.hu

Vargáné Pochán Zsuzsanna

főigazgató-helyettes
Meseváros Központi Óvoda (székhely)
kozpontiovi@microweb.hu +36 94 360 199 9730 Kőszeg Várkör 42. www.koszegmesevarosovoda.hu

Klobetzné Fehér Ildikó

főigazgató-helyettes
Kőszegfalvi Tagóvoda
koszegfalviovoda@gmail.com +36 94 360 283 +36 30 262 5492 9730 Kőszeg, Kőszegfalvi út 50. www.koszegmesevarosovoda.hu

Gyuráczné Kiss Marietta

tagintézmény - igazgató
Újvárosi Tagóvoda
ujovi@microweb.hu +36 94 360 344 +36 30 915 1830 9730 Kőszeg, Deák F. u. 2. www.koszegmesevarosovoda.hu

Horváth Balázsné

tagintézmény - igazgató
Felsővárosi Tagóvoda
felsovarosi.koszeg@gmail.com +36 94 360 516 9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25. www.koszegmesevarosovoda.hu

Kovács Tamásné Pántos Krisztina

tagintézmény - igazgató
Horvátzsidányi Tagóvoda
hzsidanyiovi@gmail.com +36 94 565 166 9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 6. www.koszegmesevarosovoda.hu

Bardócz Katalin Margit

tagintézmény - igazgató
Velemi Tagóvoda
velemiovoda@freemail.hu +36 94 363 706 +36 30 106 0535 9726 Velem, Rákóczi F. u. 6. www.koszegmesevarosovoda.hu

Kovács Tamásné Pántos Krisztina

tagintézmény - igazgató
Peresznyei Telephely
peresznyei.ovi@gmail.com +36 94 366 726 +36/30-155 7699 9734 Peresznye, Hunyady János u. 1. www.koszegmesevarosovoda.hu

Varga Hajnalka

bölcsődevezető
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses sziget Bölcsődéje
koszegibolcsi@gmail.com +36 94 565 130 +36 30 237 0534 9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 25. http://koszegibolcsi-hu.webnode.hu

Vlasich Anita

szakmai vezető
Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Horvátzsidányi Tücsök Bölcsődéje
hzsid.tucsokbolcsode@gmail.com +36/30-215 7217 9733 Horvátzsidány, Váci Mihály u. 15. koszegmesevarosovoda.hu

Gyermekképünk

A gyermek:

 • Mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre.
 • Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy személyisége kibontakozásához az óvodában megkapja a segítséget, befogadó, támogató légkörben magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, saját tempójában élhessen.

Azt valljuk, hogy a sikeres nevelés feltétele:

 • A gyermek egyedi,- eltérő,- és alapvető szükségleteinek figyelembe vétele, a fejlődés folyamatos nyomon követése.
 • Az „Óvodai nevelés országos alapprogram”-ban megfogalmazottak szerint alapvető kiindulási pontnak tekintjük az alábbiakat:
 • „A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei,a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. E tényezők együttes hatásának következtében a gyermeknek sajátos, életkoronként (életkori szakaszonként) és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.”
 • Az óvodáskorú gyermek alapvető tulajdonsága a kíváncsiság, a megismerés vágya.
 • Hisszük, hogy minél több tapasztalási, megfigyelési, kísérletezési lehetőséget biztosítunk számára, annál szorosabb kötelék alakul ki az őt körülvevő környezetével, könnyebben alkalmazkodik a közvetlen világához, kialakul ragaszkodása, szeretete.
 • A gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezetet úgy alakítjuk, hogy az a legtöbb tapasztalási lehetőséget biztosítsa személyiségének alakulásához.
 • Az esélyegyenlőség mindannyiunk számára fontos érték.
 • Ennek érdekében a gyermekközpontú, inkluzív nevelésünkkel biztosítjuk az egyenlő hozzáférést s a meglévő hátrányainak csökkentését.
 • Nem adunk helyet semmiféle előítélet kibontakozásának.

Óvodaképünk

Az óvoda:
 • A köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig.
 • Alapozó jellegű szociális, óvó-védő, szociális, valamint nevelő-személyiségfejlesztő feladatot lát el, felelőssége a felnövekvő nemzedék nevelésében meghatározó.
Arra törekszünk, hogy óvodánk olyan legyen, ahol:
 • Érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör veszi körül a gyerekeket.
 • A gyermekek az életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően sokszínű tevékenységekben vehetnek részt különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékra.
 • A tevékenységeken keresztül történik az egyéni képességeikhez igazodó műveltségtartalmak közvetítése • biztosítjuk a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetet.
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való együttélés, a gyermekek, a dolgozók, és a szülők számára elfogadott, a gyermekek számára biztosított az egyenlő hozzáférés elve.
 • A szeretetkapcsolatok felnőtt-gyermek, gyermek-gyermek között az egész óvodai nevelést átszövik.
 • Az elfogadás, a megértés, az óvodai dolgozók mintájában nyernek értékközvetítést, ugyanúgy, mint a derű, az őszinteség, a segítség, az egymásra odafigyelés, az udvariasság.
 • A gyermeki szabadság és a megkötöttség a gyermeki önmegvalósítást, az önkéntességet nem sértő magatartási szokásokban jelenik meg.
 • Hitelességünkkel és mintánkkal a gyermekeken keresztül a családokra is hathatunk: normáikra, műveltségükre, életvitelükre.
 • Fogadhatjuk, befogadhatjuk a családok értékeit, esetenként értékközvetítőként is a nagyszülők, szülők hagyományokat vagy művészeti értékeket közvetítő, környezetet formáló tevékenységét.
 • Biztosítjuk a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók, a migránsok önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását.
 • Nevelésünk eredményessége a gyermekekkel foglalkozó felnőttek személyiségétől, kompetenciáitól, hozzáállásuktól is nagymértékben függ, éppen ezért megalkottuk a nálunk elfogadott és követendő pedagógusképet: A gyermekek számára személyisége meghatározó, mintát jelent.
 

Szolgáltatásaink

Hit és vallásoktatás

A hit és vallásoktatás a szülők igénye alapján,
egyházi jogi személy által szervezett.
Az óvodai foglalkozásoktól elkülönítetten (egy óvodapedagógus jelenlétével), az óvodai életrendet figyelembe véve szervezhető.
A hit és vallásoktatás óvodánkban heti egy alkalommal a délutáni órákban igényelhető térítésmentesen.

Logopédiai szolgáltatás

A beszédhibák korrekcióját óvodánkban heti 2x4 órában, a délelőtti órákban logopédus látja el. (térítésmentesen)